Kreativa platser i Biskopsgården 2017 och 2019

UPPDRAG

Uppdraget är att stärka Biskopsgårdens kulturliv genom konst och kulturhändelser för, av och med boende i området. Projektet är en samverkan mellan MEETING PLAYS, Bostadsbolaget, Bo bra i Biskopsgården, Folkuniversitetet och Integrations nätverk. Projektet verkar med långsiktiga mål, och har inverkat på att MEETING PLAYS har lagt största delen av sitt arbete här. Genomfördes även under 2017 i samverkan med Kulturskolan och ett lokalt somaliskt nätverk. Projektet är en del av Kulturrådets satsning Kreativa platser / Äga rum.   


HUR

Genom medskapande metoder och välkomnande mötesplatser som genererar engagemang bland barn, ungdomar och vuxna. Projektet genomför skapande processer, återkommande event, forumteater, festival, community teater, öppen kulturskola, skapande verkstäder för barn och skapande verkstäder av och med boende i området inom olika uttrycksformer.  


RESULTAT

Projektet har verkat/verkar för att tillmötesgå behov, förutsättningar och kompetenser som finns i området. Ett stort behov är inkluderande mötesplatser som välkomnar alla. Projektet månar om aktiviteter som skapar kontinuitet, med långsiktiga mål. Eftersom det till stor del saknades lokal infrastruktur för kultur har projektet genom metoder och nätverk samlat kulturskapande aktörer - poeter, författare, konstnärer, skådespelare, musiker m.fl, och erbjudit sammanhang att ingå i. Det har också genererat stort engagemang bland boende som inte är kulturutövare, men som tar del på andra sätt - vilket är kärnan i verksamheten: Målgruppen är alla boende i området. Projektet genom nya samverkansformer med andra aktörer i området, såsom Biblioteket och kulturskolan, även möjliggjort för andra aktörer att bygga nätverk, som stärker det lokala kulturutbudet och tar tillvara på resurser som finns i området. Projektet har genererat två årliga återkommande kulturhändelser: sommarteater på gårdarna med ungdomar, och Biskopsgårdens egen konst- och kulturfestival: Kultur-camping. Projektet har dessutom genererat många olika kulturaktiviteter ledda av boende i området, en community-teater verksamhet, utsmyckning, torghändelser och mycket mer.

En viktig erfarenhet är att en fysiska välkomnande mötesplat anpassad för delaktighet, spontanitet och kulturutövande är mycket viktig för projektets framgång när det gäller kontinuitet, förtroende och tillgänglighet. För närvarande är den centrala mötesplatsen en källarlokal / före detta lagerlokal vid Friskväderstorget i Norra Biskopsgården. Även om denna lokal har begränsningar, är det mycket viktigt med denna mötesplats för kultur för att uppfylla målet och syftet med Kreativa platser i Biskopsgården. Utifrån denna mötesplats tar projektet form i olika lokaler i området. Det är dock svårt att ta tillvara på den potential som finns i projektet, utan en helt fungerande lokal med toalett och vatten. Det är en fördel att aktiviteter för barn och vuxna är på samma ställe, men då behöver lokalen kunna ta emot barngrupper. En utmaning för projektet är att etablera en bestående mötesplats för kultur. Det är viktigt att hitta en fysisk plattform innan projektårets slut, för att alla satsningar i projektet ska bidra till en långsiktig utveckling av kulturlivet i Biskopsgården – och alla förtjänster för boende, trivsel, hälsa, arbetsmöjligheter mm som detta projekt fört med sig. .  
 
 
 
E-postadress